Algemene Voorwaarden VHP 2017

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

-           VHP: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Dr. van Haeringen Polygen bvba” gevestigd te 2390 Malle, Kasteellaan 7.

-           Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon ten behoeve van wie VHP werkzaamheden verricht..
-           Schriftelijk: tevens een bericht dat op elektronische weg kenbaar is gemaakt indien de authenticiteit van het bericht en de identiteit de afzender in voldoende mate kan worden vastgesteld.

-           Opdracht: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen.

-           Wet: Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

-           Monster: een door opdrachtgever aan VHP ter beoordeling en onderzoek ter beschikking gestelde zaak.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1.      Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor elke overeenkomst waarbij VHP in opdracht van opdrachtgever een opdracht verricht (verder: overeenkomst) en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

2.      Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden ook voor alle aanbiedingen of offertes van VHP.

3.      De toepasselijkheid van algemene verkoopsvoorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.      Deze voorwaarden zijn mede bedongen voor alle bij VHP werkende personen en bestuurder(s) van VHP en de verbonden rechtspersonen.

 

Artikel 3 – Totstandkoming

1.      Alle mondelinge aanbiedingen door VHP zijn geheel vrijblijvend. Een schriftelijke aanbieding of offerte blijft drie maanden van kracht, tenzij anders aangegeven in de offerte.

2.      Een overeenkomst komt pas tot stand na een schriftelijke bevestiging van VHP, tenzij VHP met de uitvoering van de opdracht reeds een aanvang heeft genomen.

 

Artikel 4 – Prijzen

1.      Elke overeenkomst wordt aangegaan volgens de prijs als schriftelijk door VHP opgegeven, is geen prijs opgegeven dan geldt de prijs volgens de meest actuele prijslijst van VHP.

2.      De prijzen luiden in Euro’s en zijn exclusief BTW en verzendkosten.

3.      Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan VHP, zoals verhoging van belastingen of prijsstijgingen of als gevolg van wijziging van de voorschriften bij de uitvoering van de overeenkomst, worden verrekend.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

1.      VHP neemt bij de uitvoering van de opdracht de daarop door partijen of overheid van toepassing verklaarde en in de branche gebruikelijke voorschriften in acht.

 

Artikel 6 – Oplevering

1.      De overeengekomen levertijd wordt door VHP zoveel mogelijk in acht genomen, maar geldt nimmer als fatale termijn

2.      Indien VHP een opdracht heeft voltooid of indien de uitslag van door VHP uitgevoerd onderzoek aan opdrachtgever is toegezonden, heeft opdrachtgever gedurende acht dagen na voltooiing of verzending de gelegenheid om schriftelijk en gemotiveerd melding te maken van een gebrek in de uitvoering. Als het gebrek niet bij voltooiing of ontvangst van de uitslag te onderkennen was, dan dient het gebrek binnen acht dagen nadat de opdrachtgever het gebrek kende of had kunnen kennen, te worden gemeld.

3.       Indien de opdrachtgever geen of althans niet-tijdig, niet-schriftelijk of niet-gemotiveerd melding heeft gemaakt van een gebrek, vervalt ieder recht van opdrachtgever op schadevergoeding, direct of indirect verband houdend met de opdracht.

 

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

1.      Met betrekking tot gegevens die voortvloeien uit of samenhangen met de opdracht behoudt VHP zich alle rechten van intellectuele eigendom voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever erkend dat VHP ter zake rechthebbende is.

2.      Opdrachtgever heeft het recht de door VHP geleverde gegevens en adviezen aan te wenden voor eigen gebruik. Uitgebrachte rapportages mogen door opdrachtgever slechts met vermelding van de naam van VHP worden gepubliceerd. Ieder ander gebruik (daaronder begrepen reclame-uitingen) is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VHP. Opdrachtgever verbindt zich jegens VHP om op generlei wijze (met uitzondering van het toegestane verbruik) - direct of indirect - evengenoemde (intellectuele eigendoms)rechten te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins, ook niet door een vordering tot nietigverklaring.

3.      VHP behoudt zich het recht voor de in het kader van de uitvoering van een opdracht vergaarde kennis, gegevens en ervaring voor andere doeleinden te gebruiken en de monsters te gebruiken voor onderzoek, mits de anonimiteit van opdrachtgever is gewaarborgd.

4.      Indien de opdrachtgever inbreuk maakt op de rechten van intellectuele eigendom van VHP, verbeurt hij jegens VHP een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 2.500,00 per overtreding, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en verzekering

1.      VHP is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (1) door opdrachtgever aangeleverde monsters zoals indien de opdrachtgever de herkomst en identiteit niet deugdelijk kan bewijzen (2)  door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens (3) het gebruiken van resultaten door opdrachtgever in strijd met de door VHP gegeven voorschriften of adviezen.

2.      De aansprakelijkheid van VHP, op welke grondslag dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van VHP bij de uitvoering van een opdracht en met name laboratoriumonderzoeken: (a) bij een factuurwaarde tot € 1.000 beperkt tot maximaal € 2.500, (b) bij een factuurwaarde van € 1.000 tot € 2.500 beperkt tot maximaal € 5.000 en (c) bij een factuurwaarde boven € 2.500 beperkt tot maximaal twee maal de factuurwaarde van de opdracht. Indien voor meerdere werkzaamheden tegelijk opdracht wordt gegeven, wordt elke werkzaamheid als individuele opdracht beschouwd en geldt de factuurwaarde alleen voor die opdracht.

3.      De aansprakelijkheid van VHP voor gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs-)stagnatie en andere vormen van bedrijfsschade zijn uitgesloten.

4.      Opdrachtgever vrijwaart VHP voor aanspraken van derden voor zover deze de hiervoor onder 1 genoemde beperking van aansprakelijkheid te boven gaat of betrekking hebben op de hiervoor onder 2 genoemde uitsluiting van aansprakelijkheid.

 

Artikel 9 – Betaling en opschorting

1.      Betaling door opdrachtgever dient binnen 14 dagen na de datum van verzending van de factuur door VHP te geschieden. Verrekening en/of opschorting is daarbij niet toegestaan. Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn betaald heeft, is hij van rechtswege in gebreke.

2.      De opdrachtgever is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten à rato van de wettelijke interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet, verschuldigd vanaf de dag volgend op het verstrijken van de betalingstermijn bepaald in artikel 8.1. Verder is VHP gerechtigd om gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten in rekening te brengen indien de opdrachtgever niet tijdig al zijn verplichtingen nakomt en dit overeenkomstig de bepalingen vervat in de Wet. Deze kosten bedragen bij een bedrag in hoofdsom onder € 2 000 minimaal € 200 en bij hogere bedragen minimaal € 500, onverminderd het recht voor VHP om een hogere schade te bewijzen.

3.      VHP is gerechtigd om de afgifte van alle zaken van opdrachtgever en de uitslagen van onderzoeken op te schorten, zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht zijn.

 

Artikel 10 – Annulering

1.      Annulering meer dan één week voor aanvang van de opdracht is kosteloos. Echter, indien VHP voor de uitvoering van de opdracht speciale zaken heeft besteld of voorbereidingen heeft getroffen vergoedt de opdrachtgever deze kosten en wel minimaal 10% van de overeengekomen aanneemsom.

2.      Bij annulering binnen één week voor de overeengekomen aanvang van de opdracht en na aanvang van de opdracht vergoedt opdrachtgever de door VHP geleden schade en wel minimaal 50% van de overeengekomen prijs.


Artikel 11 – Ontbinding

1.       VHP is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de opdracht onvoltooid te laten, indien blijkt dat opdrachtgever één of meer van de verplichtingen van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien opdrachtgever overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surséance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, of er beslag op de zaak wordt gelegd.

2.      Bij ontbinding heeft VHP recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

 

Artikel 12 – Bewaring gegevens en zaken

1.      De door de opdrachtgever toegezonden schriftelijke stukken worden door VHP 5 jaar bewaard. Op verzoek worden de originele stukken aan opdrachtgever afgegeven, doch VHP is gerechtigd kopieën daarvan te maken.

2.      De door de opdrachtgever toegezonden monsters en zaken, worden na uitvoering van de opdracht vernietigd, tenzij VHP het nodig acht om deze langer te bewaren

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank, vertaling en depot

1.     Op alle overeenkomsten tussen VHP en opdrachtgever is het Belgische recht van toepassing.

2.      De rechtbanken te Antwerpen zijn bevoegd voor alle geschillen die kunnen voortvloeien uit de uitvoering of interpretatie van de overeenkomsten. Deze voorwaarden kennen een versie in de Nederlandse, de Franse en Engelse taal, met dien verstande dat alleen de Nederlandse tekst bindend is.

(LGo 19062017 INSAREGALG002.DOC02_v04)

 
 

Algemene voorwaarden als PDF

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden 2017 als pdf.