Algemene Voorwaarden VHP

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- VHP: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Dr. van Haeringen Polygen bvba” gevestigd te 2390 Malle, Kasteellaan 7.
- Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon waarmee VHP een overeenkomst van opdracht sluit of heeft gesloten voor met name laboratoriumonderzoek.
- Zaak: een stoffelijk object ter beschikking gesteld door opdrachtgever.
- Opdracht: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen.
- Wet: Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor elke overeenkomst waarbij VHP in opdracht van opdrachtgever een opdracht verricht (verder: overeenkomst) en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
2. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden ook voor alle aanbiedingen of offertes van VHP.
3. De toepasselijkheid van algemene verkoopsvoorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Deze voorwaarden zijn mede bedongen voor alle bij VHP werkende personen en bestuurder(s) van VHP en de verbonden rechtspersonen.

Artikel 3 – Totstandkoming

1. Alle mondelinge aanbiedingen door VHP zijn geheel vrijblijvend. Een schriftelijke aanbieding of offerte blijft drie maanden van kracht, tenzij anders aangegeven in de offerte.
2. Een overeenkomst komt pas tot stand na een schriftelijke bevestiging van VHP, tenzij VHP met de uitvoering van de opdracht reeds een aanvang heeft genomen.

Artikel 4 – Prijzen

1. Elke overeenkomst wordt aangegaan volgens de prijs als schriftelijk door VHP opgegeven, is geen prijs opgegeven dan geldt de prijs volgens de meest actuele prijslijst van VHP.
2. De prijzen luiden in Euro’s en zijn exclusief BTW en verzendkosten.
3. Verrekening van meerwerk vindt plaats ingeval van wijzigingen in de opdracht door opdrachtgever, de opdracht of de voorwaarden van de uitvoering van de opdracht.
4. De verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.
5. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan VHP, zoals verhoging van belastingen of prijsstijgingen of als gevolg van wijziging van de voorschriften bij de uitvoering van de overeenkomst, worden verrekend als meerwerk.
6. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraak van VHP op verrekening daarvan onverlet.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

1. VHP neemt bij de uitvoering van de opdracht de daarop door partijen of overheid van toepassing verklaarde en in de branche gebruikelijke voor-schriften in acht.
2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat VHP tijdig kan beschikken over de zaak om de opdracht aan te vangen. Bij overtreding van deze bepaling is VHP gerechtigd zijn kosten in rekening te brengen.
3. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en staat in voor de juiste herkomst en identiteit van de zaak.

Artikel 6 – Oplevering

1. De overeengekomen levertijd wordt door VHP zoveel mogelijk in acht genomen, maar kan niet als een bindende termijn worden beschouwd. Bij overschrijding van de levertijd zal VHP in overleg treden met de opdrachtgever.
2. De opdracht wordt als opgeleverd beschouwd indien VHP de uitslag van het laboratoriumonderzoek heeft verzonden en uiterlijk acht dagen zijn verstreken en de opdrachtgever geen schriftelijke reactie heeft gegeven.
3. De oplevering ontslaat VHP van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en verzekering

1. De aansprakelijkheid van VHP voor schade in welke zin dan ook door opdrachtgever of derden geleden in verband met de overeenkomst is beperkt tot het bedrag waarop VHP gerechtigd is op grond van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico van die verzekering. Deze beperking geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van VHP.
2. De aansprakelijkheid van VHP is in elk geval beperkt tot de directe schade. Gevolgschade wordt in elk geval uitgesloten.

Artikel 8 – Betaling en eigendomsvoorbehoud

1. Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop ver-melde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt te worden.  Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.
2. Betaling door opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Verrekening en/of opschorting is daarbij niet toegestaan. Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn betaald heeft, is hij van rechtswege in gebreke.
3. De opdrachtgever is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten à rato van de wettelijke interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet, verschuldigd vanaf de dag volgend op het verstrijken van de betalingstermijn bepaald in artikel 8.2. Verder is VHP gerechtigd om gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten in rekening te brengen indien de opdrachtgever niet tijdig al zijn verplichtingen nakomt en dit overeenkomstig de bepalingen vervat in de Wet. Deze kosten bedragen bij een bedrag in hoofdsom onder € 2 000 minimaal € 200 en bij hogere bedragen minimaal € 500, onverminderd het recht voor VHP om een hogere schade te bewijzen.
4. VHP blijft eigenaar van alle zaken van opdrachtgever zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht zijn.

Artikel 9 – Annulering

1. Annulering meer dan één week voor aanvang van de opdracht is kosteloos. Echter, indien VHP voor de uitvoering van de opdracht speciale zaken heeft besteld of voorbereidingen heeft getroffen vergoedt de opdrachtgever deze kosten en wel minimaal 10% van de overeengekomen aanneemsom.
2. Bij annulering binnen één week voor de overeengekomen aanvang van de opdracht en na aanvang van de opdracht vergoedt opdrachtgever de door VHP geleden schade en wel minimaal 50% van de overeengekomen prijs.

Artikel 10 – Ontbinding

1. VHP is gerechtigd de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden en de opdracht onvoltooid te laten, indien blijkt dat opdrachtgever één of meer van de verplichtingen van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien opdrachtgever overlijdt, onder voogdij wordt gesteld, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, of er beslag op de zaak wordt gelegd.
2. In geval van ontbinding laat dit onverminderd het recht van VHP op vergoeding van kosten, schade en rente.

Artikel 11 – Bewaring gegevens en zaken

1. De door de opdrachtgever toegezonden schriftelijke stukken worden door VHP 5 jaar bewaard. Op verzoek worden de originele stukken aan opdrachtgever afgegeven, doch VHP is gerechtigd kopieën daarvan te maken.
2. De door de opdrachtgever toegezonden zaken, anders dan schriftelijke stukken, worden één jaar door VHP bewaard. Daarna is VHP gerechtigd de zaken te vernietigen, tenzij opdrachtgever schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat de zaken langer door VHP bewaard dienen te worden.

Artikel 12 – Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank, vertaling en depot

1. Op alle overeenkomsten tussen VHP en opdrachtgever is het Belgische recht van toepassing.
2. De rechtbanken te Antwerpen zijn bevoegd voor alle geschillen die kunnen voortvloeien uit de uitvoering of interpretatie van de overeenkomsten. Deze voorwaarden kennen een versie in de Nederlandse, de Franse en Engelse taal, met dien verstande dat alleen de Nederlandse tekst bindend is.

(LGo 18102016 INSAREGALG002.DOC02_v03)

 

Algemene voorwaarden als PDF

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden als pdf.